Chính sách Bảo mật của Trung tâm

Chính sách Bảo mật của Trung tâm

1. Giới thiệu

Trung tâm thu thập dữ liệu về khách truy cập, người đăng ký, khách hàng và người xin việc vào https://centercrown.net

Các hoạt động thu thập dữ liệu của Trung tâm về vấn đề này được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật sau đây (“Chính sách Bảo mật”), trong đó giải thích những gì Trung tâm dữ liệu cá nhân thu thập, cách chúng tôi sử dụng và ai có quyền truy cập vào dữ liệu Cá nhân đó.

Bạn có các quyền được xác định mà bạn có thể sử dụng để kiểm soát quyền riêng tư của mình. Trung tâm tôn trọng các quyền đó. Chúng tôi muốn giúp bạn thực hiện các quyền của mình, bạn sẽ tìm thấy chi tiết bên dưới về cách thực hiện điều đó.

Xuyên suốt Chính sách Bảo mật này, thuật ngữ “xử lý” được sử dụng để bao hàm tất cả các hoạt động liên quan đến dữ liệu Cá nhân của bạn, bao gồm thu thập, xử lý, lưu trữ, chia sẻ, truy cập, sử dụng, chuyển giao và loại bỏ thông tin.2. Nguồn dữ liệu cá nhân

Trung tâm thu thập dữ liệu cá nhân trực tiếp từ bạn khi bạn đang sử dụng các trang web và tài khoản mạng xã hội của chúng tôi.3. Cookie – tại sao chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn

Trung tâm sử dụng cookie và các kỹ thuật tương tự khác để thu thập thông tin về bạn và thiết bị của bạn (chẳng hạn như điện thoại hoặc máy tính) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi và các tài khoản mạng xã hội.
Nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn có thể thay đổi cài đặt bảo mật của trình duyệt. Bạn có thể thay đổi cài đặt khi cookie được gửi đến máy tính của bạn hoặc bạn có thể chặn tất cả cookie.

Bạn có thể kiểm soát và / hoặc xóa cookie theo ý muốn. Bạn có thể xóa tất cả cookie đã có trên máy tính của mình và bạn có thể đặt hầu hết các trình duyệt để ngăn chúng được đặt. Nhưng nếu bạn làm điều này, bạn có thể phải điều chỉnh thủ công một số tùy chọn mỗi khi bạn truy cập một trang web, trong khi một số dịch vụ và chức năng có thể không hoạt động.


3.1 Các mục đích mà chúng tôi sử dụng cookie bao gồm:

 • Cá nhân hóa các tương tác của chúng tôi với bạn
 • Xác định xu hướng sử dụng và tổng hợp số liệu thống kê
 • Cung cấp chức năng kỹ thuật của các trang web của chúng tôi

3.2 Dữ liệu cá nhân được xử lý cho các mục đích này chủ yếu bao gồm:

 • Địa chỉ IP
 • Devide Id
 • Quốc gia hoặc khu vực
 • Nhấp vào Lịch sử

4. Tại sao chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn nói chung4.1 Cung cấp cho bạn các thông tin như thông tin Nhà đầu tư, Bản tin, Thông cáo báo chí

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân của bạn và thông tin khác khi bạn đăng ký nhận bản tin hoặc tương tác với chúng tôi. Ngoài ra, khi bạn truy cập các trang web và tài khoản mạng xã hội của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn để xác định xem bạn có thể là khách hàng tiềm năng hoặc cơ hội kinh doanh hay không. Nếu bạn đăng ký để nhận thông tin Nhà đầu tư, bản tin, thông cáo báo chí và thông tin tương tự về Trung tâm và hoạt động kinh doanh của Trung tâm (chẳng hạn như Báo cáo tạm thời và Báo cáo hàng năm) hoặc đặt hàng thông tin đó trên cơ sở một lần, chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn nhằm mục đích cung cấp bạn với đăng ký hoặc thông tin được yêu cầu. Dữ liệu cá nhân được xử lý cho những mục đích này chủ yếu bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Tên của Công ty / Tổ chức
 • Ngôn ngữ

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn ở trên là việc xử lý là cần thiết để thực hiện lợi ích hợp pháp của chúng tôi là cung cấp cho bạn đăng ký và thông tin bạn đã yêu cầu. Nếu bạn không cung cấp thông tin được đánh dấu * trên biểu mẫu trang web, chúng tôi sẽ không có khả năng cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.4.2 Giao tiếp với bạn

Các trang web của chúng tôi và một số tài khoản thư của chúng tôi cung cấp chức năng để khách truy cập liên lạc với chúng tôi, ví dụ như đặt câu hỏi, cung cấp nhận xét và đưa ra phản hồi về các dịch vụ và công việc kinh doanh của chúng tôi. Nếu bạn sử dụng chức năng như vậy (ví dụ: trò chuyện trực tuyến), Trung tâm sẽ xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích trả lời câu hỏi của bạn, giao tiếp và xử lý phản hồi từ bạn. Dữ liệu cá nhân được xử lý cho những mục đích này chủ yếu bao gồm:

 • Tên đầu tiên
 • Họ
 • Địa chỉ email
 • Phản hồi và nhận xét của bạn

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn ở trên là việc xử lý là cần thiết để thực hiện lợi ích hợp pháp của chúng tôi là trả lời các câu hỏi và xử lý phản hồi từ bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin được đánh dấu * trên biểu mẫu trang web, chúng tôi sẽ không có khả năng cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.4.3 Tạo và quản lý Tài khoản Đăng nhập Khách hàng cá nhân

Các trang web của chúng tôi cho phép khách hàng của Trung tâm đăng nhập vào Tài khoản khách hàng cá nhân. Khi bạn đăng nhập, Trung tâm sẽ xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích tạo và quản lý tài khoản của bạn, tạo thông tin đăng nhập và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào tài khoản của mình. Dữ liệu cá nhân được xử lý cho những mục đích này chủ yếu bao gồm:

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn ở trên là việc xử lý là cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ hợp đồng theo thỏa thuận Dịch vụ. Nếu bạn không cung cấp thông tin được đánh dấu * trên biểu mẫu trang web, chúng tôi sẽ không có khả năng cung cấp cho bạn dịch vụ được yêu cầu.4.4 Thiết lập, thực hiện và bảo vệ các tuyên bố pháp lý

Trung tâm có thể xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích thiết lập, thực thi và bảo vệ các khiếu nại pháp lý, ví dụ như trong trường hợp không xảy ra tranh chấp. Dữ liệu cá nhân được xử lý cho những mục đích này chủ yếu bao gồm:

 • Tên đầu tiên
 • Họ
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ email
 • Thông tin khác cần thiết cho mục đích

Cơ sở pháp lý cho việc xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn ở trên là việc xử lý là cần thiết để thực hiện lợi ích hợp pháp của chúng tôi là xác lập, thực hiện và bảo vệ các khiếu nại pháp lý.5. Khoảng thời gian chúng tôi lưu giữ dữ liệu Cá nhân của bạn

Trung tâm sẽ lưu giữ dữ liệu Cá nhân trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật này trừ khi một thời gian lưu giữ lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi luật pháp địa phương mà Trung tâm tuân theo. Chúng tôi đang sử dụng các tiêu chí sau để thiết lập thời gian lưu giữ của mình: (i) miễn là chúng tôi có mối quan hệ liên tục với bạn (với tư cách cá nhân hoặc với tư cách của bạn khi được một trong các khách hàng, nhà cung cấp hoặc đối tác hợp tác của chúng tôi tuyển dụng) ; (ii) theo yêu cầu của các nghĩa vụ pháp lý mà Trung tâm phải chịu (chẳng hạn như nghĩa vụ thuế và kế toán); và (iii) được khuyến khích dựa trên quan điểm pháp lý của chúng tôi (chẳng hạn như thời hiệu áp dụng).6. Tiết lộ và chuyển dữ liệu cá nhân

Các công ty trong nhóm: Trung tâm có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân được xử lý cho các công ty khác trong nhóm Trung tâm theo Thỏa thuận Chuyển giao Dữ liệu Nội bộ.
Các bộ xử lý dữ liệu thay mặt cho Trung tâm

Ngoài ra, Trung tâm có thể tiết lộ dữ liệu Cá nhân cho các bên bên ngoài, chẳng hạn như các nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu Cá nhân thay mặt và theo hướng dẫn của Trung tâm.7. Bảo mật

Chúng tôi sẽ đảm bảo rằng quyền truy cập vào dữ liệu của bạn được bảo mật chính xác bằng cách áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp, tùy thuộc vào các trường hợp có tính đến tình trạng kỹ thuật, chi phí thực hiện và bản chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích xử lý cũng như rủi ro . Để hỗ trợ cho cam kết này, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật, vật lý và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu Cá nhân của bạn chống lại: phá hủy, thay đổi hoặc tiết lộ trái phép hoặc vô tình; sử dụng sai mục đích; hư hại; trộm cắp hoặc mất mát ngẫu nhiên; hoặc truy cập trái phép.8. Quyền của bạn

Liên quan đến việc chúng tôi xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn, trong một số trường hợp nhất định, bạn có quyền thực hiện các quyền thuộc danh mục chính sau đây:
Quyền truy cập
Bạn có thể yêu cầu xác nhận xem dữ liệu Cá nhân có được xử lý hay không và nếu đúng như vậy, hãy truy cập vào Dữ liệu cá nhân của bạn dữ liệu và thông tin bổ sung chẳng hạn như mục đích của quá trình xử lý. Bạn cũng có quyền nhận bản sao của Dữ liệu cá nhân đang được xử lý. Nếu yêu cầu được thực hiện bằng phương tiện điện tử, thông tin sẽ được cung cấp ở định dạng điện tử thường được sử dụng nếu bạn không yêu cầu khác.

Đối tượng để xử lý nhất định
Bạn có thể phản đối việc xử lý dữ liệu Cá nhân của mình trên cơ sở lợi ích hợp pháp, trên cơ sở liên quan đến tình huống cụ thể của bạn và việc xử lý cho các mục đích tiếp thị trực tiếp.

Chỉnh sửa
Bạn có quyền sửa dữ liệu Cá nhân không chính xác vào bất kỳ lúc nào, cũng như, có tính đến mục đích của việc xử lý, quyền hoàn thành dữ liệu Cá nhân không đầy đủ.

Xóa
Bạn có thể bị xóa Dữ liệu cá nhân của mình trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi Dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết cho các mục đích mà dữ liệu đó được thu thập.

Hạn chế xử lý
Bạn có thể yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn để chỉ bao gồm việc lưu trữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn như khi việc xử lý là bất hợp pháp, nhưng bạn không muốn Dữ liệu Cá nhân của mình bị xóa.

Rút lại sự đồng ý
Bạn có quyền bất cứ lúc nào rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý dữ liệu Cá nhân trong phạm vi việc xử lý dựa trên sự đồng ý của bạn.

Khả năng di chuyển dữ liệu
Bạn có thể yêu cầu nhận bản sao dữ liệu Cá nhân được xử lý bằng máy có thể đọc được và yêu cầu chuyển thông tin sang bộ điều khiển dữ liệu khác (nếu có thể). Điều này chỉ đề cập đến dữ liệu Cá nhân đó được xử lý trên cơ sở bạn đồng ý hoặc trên cơ sở rằng việc xử lý là cần thiết để thực hiện thỏa thuận với bạn và chỉ trong phạm vi dữ liệu Cá nhân đã được bạn cung cấp cho Evolution (tính khả chuyển của dữ liệu) .

Khiếu nại với cơ quan giám sát
Bạn có quyền khiếu nại liên quan đến việc xử lý dữ liệu Cá nhân của bạn lên cơ quan giám sát bảo vệ dữ liệu có liên quan.9. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến việc xử lý dữ liệu Cá nhân của mình hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền nào của mình, vui lòng liên hệ với Evolution theo chi tiết liên hệ được nêu dưới đây.